Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o. izdajamo naslednje

SPLOŠNE POGOJE storitve Tiskanje iz oblaka

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Splošni pogoji storitve Tiskanje iz oblaka (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo pogoje in način uporabe storitve tiskanja iz oblaka (v nadaljevanju tudi: tiskanje iz oblaka), ki jo POŠTA SLOVENIJE d. o. o. (v nadaljevanju: ponudnik) promovira na spletni strani tiskajizoblaka.si (v nadaljevanju: spletna stran) in izvaja na izbranih lokacijah tiskanja.
(2) Splošni pogoji opredeljujejo storitve v okviru tiskanja iz oblaka, način naročanja, pravice in obveznosti iz naslova uporabe tiskanja iz oblaka ter cene storitev, ki jih ponudnik nudi uporabnikom.
(3) Določbe Splošnih pogojev veljajo za vse uporabnike tiskanja iz oblaka, ne glede na to, ali gre za pravne ali fizične osebe.
(4) Sestavni del Splošnih pogojev je Cenik tiskanja iz oblaka (v nadaljevanju: cenik), ki je objavljen na poštah in na spletni strani. Sestavni deli Splošnih pogojev so skupaj s Splošnimi pogoji za uporabnike zavezujoči in so dostopni na spletni strani.

2. člen

(pojmi, uporabljeni v Splošnih pogojih)
(1) Ponudnik je POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, matična številka: 5881447000, davčna številka (ID za DDV): SI25028022.
(2) Tiskanje iz oblaka je storitev, ki uporabnikom omogoča tiskanje dokumentov na daljavo s kombinacijo uporabe oblačnih storitev in izpisa na lokacijah tiskanja. Uporabnik lahko datoteke za tiskanje naloži v oblak ali pa jih dostavi na lokacijo tiskanja na USB-ključku.
(3) Oblačne storitve so storitve računalništva v oblaku, ki omogočajo krajevno neomejen internetni dostop (t. i. dostop na zahtevo) do deljenih, prilagodljivih računalniških zmogljivosti (npr. omrežja, serverji, pomnilniki, aplikacije itd.), kar omogoča večjo elastičnost glede koriščenja in razpoložljivosti računalniških virov, posledično pa tudi večjo elastičnosti poslovanja in optimizacijo stroškov. Gre za model uporabe računalniških virov, ki je za uporabnike v največji možni meri prilagodljiv in nadgradljiv, saj se potrebne računalniške komponente v oblaku lahko dodajajo in odvzemajo praviloma v optimalnejših stroškovnih in časovnih okvirih.
(4) Oblak je poimenovanje, ki pomeni uporabo oblačnih storitev v okviru tiskanja iz oblaka. Predstavlja informacijsko rešitev v okviru tiskanja iz oblaka, ki uporabnikom omogoča odlaganje datotek za namen tiskanja.
(5) Lokacija tiskanja je vsaka lokacija, na kateri se izvaja tiskanje iz oblaka, to je izpis dokumentov iz datotek, ki so bile naložene v oblak ali ki so jih uporabniki prinesli na lokacijo na USB-ključku. Lokacije tiskanja so praviloma izbrane pošte oz. poštne poslovalnice ponudnika, kar pa ni obvezno, saj lahko ponudnik omogoči tudi druge lokacije. Vse aktivne lokacije tiskanja so vedno objavljene na spletni strani.
(6) Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja tiskanje iz oblaka. Fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetniki, in druge civilne družbe so v Splošnih pogojih obravnavane enako kot pravne osebe.
(7) Plačilno sredstvo je vsako plačilno sredstvo (npr. gotovina, kreditne in debetne kartice), ki ga uporabnik lahko uporabi za plačilo opravljenih storitev tiskanja iz oblaka na lokaciji tiskanja.
(8) Vsebine za tiskanje so vse datoteke, ki jih lahko uporabniki uporabijo za tiskanje iz oblaka. Gre za datoteke naslednjih formatov: .pdf, .jpg, .png, .doc, .ppt, .tiff. Datoteke katerihkoli drugih formatov praviloma niso podprte, zato lahko ponudnik tiskanje katerihkoli drugih formatov zavrne.
(9) Koda za tiskanje je unikatna numerična koda, ki jo uporabnik prejme pri oddaji vsebin za tiskanje v oblaku. Predložitev kode za tiskanje je pogoj, da se lahko aktivira tiskanje iz oblaka na lokaciji tiskanja. Brez kode uporabnik ali zaposleni na lokaciji tiskanja ne morejo izvesti samega izpisa dokumentov iz naslova vsebin za tiskanje, ki so bile odložene v oblak.
(10) USB-ključek predstavlja zunanji nosilec podatkov oz. pomnilnik vsebin za tiskanje, ki ga lahko uporabnik uporabi v okviru tiskanja iz oblaka, kadar svojih vsebin za tiskanje ni odložil v oblak, ampak jih je prinesel s seboj na lokacijo tiskanja, kjer želi opraviti storitev.
(11) Pametna naprava je mobilna prenosna naprava, kot je pametni telefon ali tablica, ki praviloma uporablja operacijske sisteme za mobilne naprave, ki so podprti v okviru tiskanja iz oblaka: Android, iOS.

II. OBSEG, NAČINI IN POGOJI UPORABE

3. člen

(splošno o uporabi tiskanja iz oblaka)
(1) Ponudnik v okviru storitev tiskanja iz oblaka omogoča uporabniku, da si na daljavo natisne dokumente iz svojih vsebin za tiskanje.
(2) Za tiskanje iz oblaka lahko uporabnik uporablja osebni računalnik ali pametno napravo (npr. tablica in pametni telefon), ali pa storitev izvede na lokaciji tiskanja z uporabo USB-ključka. Različni načini oz. aplikacije za tiskanje iz oblaka delujejo na različnih operacijskih sistemih, pri čemer so podprti predvsem naslednji operacijski sistemi: Windows, Android in iOS.
(3) Na osebnem računalniku lahko uporabnik izvede storitve tiskanja iz oblaka na naslednje načine (v nadaljevanju: načini):
– Z uporabo e-pošte – uporabnik po e-pošti naloži datoteke v oblak, pri čemer uporabi e-naslov, ki je objavljen na spletni strani.
– Z uporabo spletnega vmesnika – uporabnik prek spletne aplikacije na spletni strani naloži dokumente v oblak.
– Z uporabo računalniške namizne aplikacije – uporabnik si namesti računalniško namizno aplikacijo, prek katere lahko naloži datoteke v oblak. Namizno aplikacijo si lahko uporabnik prenese s spletnega naslova, ki je objavljen na spletni strani.
(4) Na pametni napravi lahko uporabnik za tiskanje iz oblaka uporablja posebej za pametne naprave namenjene aplikacije (v nadaljevanju: mobilne aplikacije), ki so dostopne na različnih spletnih trženjskih portalih (npr. Google Play in iTunes), kar je odvisno od operacijskega sistema, za katerega je posamezna mobilna aplikacija izdelana.
(5) Na spletni strani so objavljeni vsi v nekem trenutku podprti oz. omogočeni načini in mobilne aplikacije.
(6) Vsi načini in mobilne aplikacije so produkti drugih ponudnikov (praviloma poslovnih partnerjev ponudnika), zato ponudnik ne jamči za pravilnost njihovega delovanja in ne ponuja podpore v zvezi njihovo uporabo in delovanjem. Uporabnik se v zvezi z njihovo uporabo strinja s splošnimi pogoji, ki jih je izdal ponudnik posameznega načina oz. mobilne aplikacije.
(7) Za tiskanje iz oblaka lahko uporabnik uporabi tudi USB-ključek.

4. člen

(opis izvedbe tiskanja iz oblaka)
(1) Uporabnik lahko za tiskanje iz oblaka uporabi:
– katerikoli način ali mobilno aplikacijo, ki ga/jo v danem trenutku omogoča ponudnik (informacije o načinih in mobilnih aplikacijah, ki so omogočene, so objavljene na spletni strani),
– USB-ključek.
(2) Uporabnik s pomočjo načinov in mobilnih aplikacij naloži vsebine za tiskanje v oblak. V oblak lahko naloži več datotek hkrati, ali pa naloži vsako datoteko posebej.
(3) Za vsako posamično nalaganje vsebin za tiskanje v oblak prejme uporabnik kodo za tiskanje.
(4) Za tiskanje oz. izpis dokumentov mora uporabnik obiskati eno od lokacij za tiskanje, kjer preveri, na katerem delovnem mestu se izvaja tiskanje iz oblaka. Delovno mesto, ki izvaja tiskanje iz oblaka, je lahko (ni pa nujno) tudi posebej označeno, da se na njem izvajajo tovrstne storitve.
(5) Uporabnik predloži zaposlenemu na lokaciji tiskanja (v nadaljevanju: zaposleni) kodo za tiskanje ali pa USB-ključek.
(6) Uporabnik in zaposleni v medsebojni komunikaciji preverita, ali je izbrana pravilna datoteka, iz katere bo natisnjen dokument, in ali so izbrane pravilne nastavitve za tiskanje (npr. barve tiskanja, strani tiskanja itd.).
(7) Zaposleni na podlagi pridobljene kode za tiskanje aktivira tiskanje oz. izpis dokumentov na ponudnikovi napravi za tiskanje in proti plačilu izroči natisnjene dokumente uporabniku.
(8) Rok za aktiviranje prejete kode za tiskanje je sedem (7) dni. Po tem roku bodo vsebine za tiskanje samodejno in trajno izbrisane iz oblaka, s kodo za tiskanje, ki jo je prejel uporabnik, pa izpisa oz. tiskanja ne bo več možno aktivirati. Ponudnik lahko v tem primeru opravi celovito storitev ponovno.

III. CENE STORITEV, NAČINI PLAČILA IN PLAČILNA SREDSTVA

5. člen

(cene storitev)
(1) Cene tiskanja iz oblaka so opredeljene v Ceniku.
(2) Cene storitev se zaračunajo v skladu s Cenikom, ki velja na dan opravljenega tiskanja oz. izpisa dokumentov na lokaciji tiskanja.
(3) Vse cene v Ceniku so izražene v evrih (EUR), z davkom na dodano vrednost (DDV), če ni pri posamezni ceni ali storitvi posebej določeno drugače.

6. člen

(načini plačila, plačilna sredstva, plačilni pogoji, izdaja računa)
(1) Uporabnik plača storitev z zakonitimi plačilnimi sredstvi, ki so na dan opravljenega tiskanja oz. izpisa dokumentov omogočeni na lokaciji tiskanja. Praviloma je omogočeno plačilo z gotovino, na posameznih lokacijah tiskanja pa je kot dodatno plačilno sredstvo lahko omogočeno tudi plačilo s plačilno kartico.
(2) Tiskanje iz oblaka ni pogodbena storitev, zato uporabnik ne more plačevati tiskanja iz oblaka po načinu odloženega plačila.
(3) Ponudnik izda uporabniku račun za opravljene storitve na lokaciji tiskanja in mu ga izroči hkrati z natisnjenimi oz. izpisanimi dokumenti.

IV.PODPORA UPORABNIKOM

7. člen

(časovni okvir podpore uporabnikom)
(1) Uporabnikom je na voljo ponudnikova podpora:
– ob delavnikih od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro,
– ob sobotah med 8. in 15. uro,
razen v dneh, ki so z zakonom določeni kot državni prazniki ali kot dela prosti dnevi.
(2) Ponudnik nudi pomoč uporabnikom na brezplačni telefonski številki 080 44 40, prek spletnega obrazca na spletnem naslovu http://www.tiskajizoblaka.si/kontakt-in-podpora ali prek e-naslova: posita@posta.si.
(3) V določenih primerih, na katere mora biti uporabnik predhodno izrecno opozorjen, je nudenje podpore lahko plačljivo, skladno s takrat veljavnim cenikom ponudnika.
(4) Informacije za uporabnike o morebitnih prekinitvah storitev, vzdrževalnih delih itd. zaradi tehničnih težav ponudnik objavlja na spletni strani.

V. REKLAMACIJE

8. člen

(1) Uporabnik lahko vloži reklamacijo zaradi neizvedene ali nepopolno izvedene storitve (npr. barve izpisa, kakovost izpisa, število strani itd.) in v primeru, da mu ponudnik ni izdal računa, ali da je račun nepravilno izstavljen. V reklamaciji, ki jo vloži na spletnem naslovu  http://www.tiskajizoblaka.si/kontakt-in-podpora, mora jasno navesti razloge zanjo.
(2) Uporabnik mora vložiti reklamacijo takoj po opravljeni storitvi, če z natisnjenimi vsebinami ni zadovoljen. Ponudnik ne bo upošteval nobenih naknadnih reklamacij uporabnika po tem, ko je uporabnik že zapustil lokacijo tiskanja.
(3) Ponudnik bo vsakokratno reklamacijo obravnaval in jo rešil najkasneje v desetih (10) dneh od njenega prejema.
(4) Ponudnik reklamacijo reši predvsem na enega od naslednjih načinov:
– reklamacijo kot neutemeljeno zavrne in uporabniku posreduje obrazložen odgovor z razlogi zavrnitve,
– reklamaciji ugodi in uporabniku posreduje obrazložen odgovor oziroma izstavi nov račun,
– prepozno vloženo reklamacijo zavrže.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA IN UPORABNIKA

9. člen

(omejitev odgovornosti ponudnika)
(1) Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala uporabniku, če je škoda neposredno ali posredno posledica:
– dejstva, da uporabnik nima urejenega elektronskega naslova;
– nepravilnega delovanja programske rešitve oziroma opreme, ki jo uporabnik uporablja za pošiljanje e-pošte;
– nepravilnega delovanja programske rešitve oziroma opreme, ki jo uporabnik uporablja pri uporabi tiskanja iz oblaka;
– nepravilnega delovanja programske rešitve oziroma opreme, ki se nanaša na načine in mobilne aplikacije za tiskanje iz oblaka in predstavlja produkte drugih ponudnikov (praviloma poslovnih partnerjev ponudnika);
– višje sile; za višjo silo se štejejo dogodki, ki jih ponudnik ob sklenitvi naročniškega razmerja ni mogel predvideti in se jim oziroma njihovim posledicam ob nastanku tudi ne izogniti. Primeroma, toda ne izključno, se kot višja sila štejejo poplave, vojne, izredna stanja, demonstracije, primeri državljanske nepokorščine, ukrepi državnih ali lokalnih oblasti, požar, potres, stavke, motnje v proizvodnji, prometni zastoji in drugi primeri, ki jih priznava sodna praksa v Republiki Sloveniji. Uporabnik izrecno soglaša, da se kot višja sila šteje tudi daljša prekinitev dobave ali motnja v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad telekomunikacijskega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik. Navedeni dogodki se štejejo za višjo silo tudi, če izvirajo iz sfere ponudnika.
(2) Ponudnik si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost storitve in uporabniške izkušnje.
(3) Ponudnik ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebin za tiskanje, naloženih v oblak, kakor tudi ne za integriteto teh vsebin, zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi poskrbi za hrambo oz. kopije vsebin za tiskanje, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšne druge namene.
(4) Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in za izgubljeni dobiček.
(5) Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi okužbe z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.
(6) Ponudnik je odgovoren za dejansko škodo, ki nastane uporabniku zaradi neizvedene ali nepopolno izvedene storitve. Ponudnik mora v primeru neizvedene ali nepopolno izvedene storitve plačati uporabniku odškodnino v višini dejansko nastale škode, vendar največ v višini vrednosti cene naročene storitve.
(7) Uporabnik je seznanjen in sprejema dejstvo, da je delovanje ponudnikovih storitev v veliki meri odvisno od splošnega stanja in delovanja telekomunikacijskih omrežij, od možnosti uporabnika za dostop do teh omrežij in od pogojev dostopa do teh omrežij ter splošnega stanja in delovanja uporabnikovega elektronskega poštnega predala. Ponudnik si bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prizadeval za neprekinjeno in nemoteno delovanje storitev, vendar v zvezi s tem ne prevzema nobenih jamstev ali garancij.

10. člen

(obveznosti in odgovornost uporabnika)
(1) Uporabnik se obvezuje, da bo tiskanje iz oblaka uporabljal v skladu s Splošnimi pogoji.
(2) Uporabnik se obvezuje, da tiskanja iz oblaka ne bo uporabljal:
– za pridobivanje ali zbiranje informacij ali podatkov v zvezi z drugimi uporabniki, vključno z naslovi njihove elektronske pošte, brez njihovega soglasja;
– za tiskanje kakršnegakoli materiala in informacij, ki so protipravni, vznemirjajoči, žaljivi, kaznivi, škodljivi, ki vsebujejo grožnje, posegajo v zasebnost ali so kako drugače sporni;
– za tiskanje kakršnegakoli materiala, ki bi lahko posegal v pravice tretjih, vključno s pravicami do varstva osebnih podatkov, avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne lastnine, poslovne skrivnosti ali pravice do obveščanja javnosti;
– za nalaganje kakršnegakoli materiala v oblak, ki vsebuje virusno programsko opremo ali druge škodljive ali kvarne računalniške kode, datoteke in programe, kot so trojanski konji, črvi ipd.;
– za motnje strežnikov ali omrežij ali za poseganje vanje ter kršenje predpisov, politik in postopkov takih omrežij.
(3) Uporabnik je v primeru očitnega namernega ali ponavljajočega se (več kot dvakratnega) nenamernega kršenja zavez iz prejšnjega odstavka do ponudnika ali tretjih oseb odškodninsko odgovoren. Ponudnik storitve lahko po lastni presoji o takšnih kršitvah obvesti tudi ustrezne organe pregona in jim preda vse podatke, ki so potrebni za obravnavo kršitev.
(4) Uporabnik oziroma z njegove strani pooblaščena oseba odgovarja za kodo za tiskanje, ki jo je prejel. Ponudnik ni odškodninsko ali kako drugače odgovoren, če je prišlo do zlorabe kode za tiskanje s strani tretje, nepooblaščene osebe.

VIII. VARSTVO IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

11. člen

(obdelava osebnih podatkov)
(1) Uporabnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja in komuniciranja z uporabniki zbira in drugače obdeluje osebne podatke oseb, ki izvajajo tiskanje iz oblaka skladno s temi Splošnimi pogoji, če do takšnega zbiranja podatkov na ponudnikovi strani pride. Za osebne podatke se šteje katerakoli informacija, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo; določljiva je tista oseba, ki se lahko neposredno ali posredno identificira, zlasti s pomočjo enega ali več dejavnikov, značilnih za njeno identiteto.
(2) Uporabnik se strinja, da je ponudnik v zvezi z osebnimi podatki iz prejšnjega odstavka upravljavec osebnih podatkov po tretjem odstavku 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1).
(3) Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke varoval skladno z vsakokrat veljavnimi nacionalnimi in vsakokrat neposredno veljavnimi evropskimi predpisi določili ZVOP-1, ter da jih bo zavaroval skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Pošte Slovenije, ki ga je ponudnik sprejel skladno s prvim odstavkom 25. člena ZVOP-1. Pravilnik opredeljuje zavarovanje osebnih podatkov v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov, s katerimi se pri ponudniku varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tudi s strani tretjih, nepooblaščenih oseb.

12. člen

(namen obdelave osebnih podatkov)
(1) Uporabnik, ki se je na spletni strani naročil na prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika ali od katerega je ponudnik pridobil njegov podatek v okviru nudenja podpore ali odgovarjanja na dodatna vprašanja, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja e-poštna obvestila, ki se nanašajo na delovanje storitev in njihove zmogljivosti, novosti glede storitev, spremembe ali dopolnitve teh Splošnih pogojev, akcije in ugodnosti pri uporabi storitev, ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve.
(2) Uporabnik soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika, ki se nanašajo na storitve, ali drugo ponudbo iz celovite dejavnosti ponudnika.
(3) Registrirani uporabnik ali uporabnik, ki se je naročil na prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu ponudnik te novice ali druga elektronska sporočila pošilja na njegov e-poštni naslov, ki ga je vpisal ob registraciji oziroma ob prijavi na e-novice, ter da podatke o uporabniku hrani in obdeluje na način, kot je opredeljen v tem členu.
(4) Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprl. Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje uporabniku.
(5) Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za uporabnika, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz.
(6) Uporabnik izrecno dovoljuje ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s ponudnikovimi storitvami, na e-poštni naslov uporabnika ves čas trajanja naročniškega razmerja, vse do preklica oziroma odjave od prejemanja te vrste obvestil.

13. člen

(pogodbena obdelava osebnih podatkov)
(1) Tiskanje iz oblaka je rešitev za tiskanje dokumentov, ki lahko vsebujejo osebne podatke. Ponudnik izjavlja, da se za tovrstne osebne podatke uporabnik po ZVOP-1 šteje za upravljavca osebnih podatkov, medtem ko ponudnik šteje za pogodbenega obdelovalca, zato ponudnik in uporabnik z določbami tega člena urejata tudi medsebojno razmerje glede obveznosti uporabnika kot upravljavca osebnih podatkov po ZVOP-1.
(2) Pogoji in ukrepi za zagotovitev zavarovanja osebnih podatkov in preprečitev njihove nepooblaščene obdelave so natančneje opredeljeni v pravilniku oziroma notranjem aktu o zavarovanju osebnih podatkov, ki velja pri ponudniku (tretji odstavek 20. člena teh Splošnih pogojev).
(3) Uporabnik ima pravico, da pri ponudniku preveri pravilnost izvajanja zavarovanja in obdelovanja osebnih podatkov skladno z določili ZVOP-1. V primeru zahteve za pregled prostorov in opreme, kjer se izvaja obdelava osebnih podatkov, mora uporabnik pregled napovedati vsaj osem (8) delovnih dni vnaprej, pregled je lahko izveden le ob prisotnosti pooblaščene osebe ponudnika ter na način, kot je to opredeljeno v hišnem redu in varnostni politiki ponudnika, da se pri nadzoru zavarujejo poslovne skrivnosti in drugi občutljivi podatki ponudnika.
(4) Oseba, odgovorna za nadzor iz prejšnjega odstavka, je zakoniti zastopnik uporabnika ali od njega pisno pooblaščena oseba, ki se izkaže s pooblastilom in osebnim dokumentom.
(5) Ponudnik osebnih podatkov ne bo obdeloval ali drugače uporabljal za drug namen kakor za namen izvajanja in zagotavljanja storitev tiskanja.
(6) Ponudnik izjavlja, da ne bo uporabil osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev tiskanja, za namene neposrednega trženja v svojem imenu in za svoj račun, niti v imenu in za račun tretjih oseb, razen v primeru predhodno pridobljenega pisnega soglasja uporabnika.
(7) Ponudnik dokumentov, predanih v tiskanje, ne hrani, temveč se takoj po izvedbi storitve vsi dokumenti, ki so bili predani v tiskanje, izbrišejo.

IV. PIŠKOTKI

14. člen
(1) V primeru, da spletna stran za zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje uporablja piškotke (ang. cookies), se pri tem uporabljajo naslednji piškotki:
– piškotek za shranjevanje prednostnih izbir nastavitev ter spremljanje aktivnosti na strani in
– piškotki za analitične namene.
(2) Uporabnik namestitev piškotkov bodisi dovoli bodisi zavrne, svojo izbiro pa lahko naknadno tudi spremeni. Natančen postopek sprejema/zavrnitve piškotkov in konkreten opis samih piškotkov sta objavljena na spletni strani ponudnika.

X. KONČNE DOLOČBE

15. člen

(1) Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo Splošnih pogojev in/ali Cenika. Potreba po spremembah določb nastopi ob spremembah zakonodaje, ob spremembah tehničnih pogojev ipd.
(2) Ponudnik si pridržuje pravico spreminjati nabor in obseg storitev, kar objavi na spletni strani.
(3) Uporabnik se z uporabo tiskanja iz oblaka strinja z vsakokrat objavljenimi Splošnimi pogoji ali njihovimi spremembami.
(4) Uporabnik in ponudnik se zavežeta morebitne spore reševati sporazumno, v primeru, ko to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
(5) Splošni pogoji so dostopni na spletni strani.
(6) Ti Splošni pogoji veljajo z dnem objave na spletni strani.

Mag. Boris Novak
generalni direktor

Mag. Andrej Rihter
član poslovodstva

Vinko Filipič, univ. dipl. ekon.
član poslovodstva